Tutkimus

 Kuusi kuvaa vierekkäin kouluikäisistä lapsista erilaisissa tilanteissa koulussa ja vapaa-ajalla.

TARKOITUS

PEICAS on Suomen Akatemian rahoittama ja Itä-Suomen Yliopiston koordinoima monitieteinen ja kansainvälinen tutkimushanke (2019-2024), jonka tarkoituksena on kehittää ymmärrystä ja keinoja tukea autismikirjon lasten sosiaalista osallisuutta inklusiivisissa luokissa. PEICAS-hankkeessa sovelletaan osallistavan tutkimuksen menetelmiä, joten autismikirjon lapset ja aikuiset sekä autismikirjon lasten huoltajat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan hanketta. Koronatilanteen takia työpajoja on järjestetty vasta autismikirjon aikuisten kanssa.

TAUSTA

Autismikirjon lapset käyvät kouluaan yhä useammin yleisopetuksen luokissa, mikä niin mahdollistaa kuin haastaa heidän sosiaalista osallistumistaan. Sellaista tutkimusta, joka keskittyisi autismikirjon ja tyypillisesti kehittyvien lasten onnistuneeseen vertaisvuorovaikutukseen luonnollisissa koululuokissa ja jossa myös lasten näkökulmat tutkimuksessa huomioitaisiin, on kuitenkin vähän.

TAVOITTEET

1) KATSEEN KÄYTÖN TUTKIMUS Silmänliiketutkimuksen keinoin selvitetään, miten autismikirjon ja tyypillisesti kehittyvät lapset käyttävät katsettaan vertaisvuorovaikutuksessa.

2) ONNISTUMISTEN YMMÄRTÄMINEN Multimodaalisella vuorovaikutusanalyysilla selvitetään, miten autismikirjon ja tyypillisesti kehittyvät lapset käyttävät moninaisia vuorovaikutusresursseja osallistuessaan onnistuneeseen vertaisvuorovaikutukseen.

3) LASTEN NÄKÖKULMIEN TAVOITTAMINEN Videoavusteisten huomioiden (VSA) avulla lapset osallistuvat onnistuneiden vuorovaikutustilanteiden sanoittamiseen sekä vertaisvuorovaikutuksen tukemisen ideointiin inklusiivisissa luokissa.

Tutkimuksen tietosuojaseloste

Tutkimuksen tietosuojaseloste: PEICAS-hankkeen tietosuojaseloste