Opinnäytteet

Väitöskirjat:

Kämäräinen, A. (2021). Oppilaskeskeisten matematiikan oppituntien sosiaalisen arkkitehtuurin rakentuminen. Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education, Humanities, and Theology; 165. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/24504?locale-attribute=fi

Hankkeessa on tekeillä kaksi väitöskirjaa. Väitöskirjoista toinen on psykologian alalta liittyen autismikirjon lasten sosiaalisiin aloitteisiin, joihin vuorovaikutuskumppani ei vastaa. Väitöskirjan tekijä on Anni Kilpiä (anni.kilpia@uef.fi). Toinen väitöskirja on erityispedagogiikan alalta liittyen autismikirjon oppilaiden ja heidän vertaistensa vuorovaikutukseen inklusiivisissa luokissa. Väitöskirjan tekijä Enni Herttuainen (enni.herttuainen@uef.fi).

Pro gradu -tutkielmat:

Huotari, H. (2021). Autismikirjon aikuisten kouluaikaiset kokemukset vuorovaikutuksesta opettajan kanssa.

Saarni, S. & Kaltiola, R. (2021). “Tietyl taval piti olla kavereita ja oletettiin et on kavereita, et sen takii koitti olla kaveri” Autismikirjon aikuisten kouluaikaiset kokemukset vuorovaikutuksesta vertaisten kanssa.

Jalkanen, M. (2022). Autismikirjon lapsen ja vertaisten onnistuneet vuorovaikutustilanteet. 

Karsikas, V. (2022). Autismikirjon naisten kokemuksia työelämästä ja sen ihmissuhteista. (luettavissa vain kampuskirjastosta)

Koski-Tuuri, R. (2022). ”Kaikki tekkee ja puhhuu” onnistuneet vertaisvuorovaikutustilanteet ja niiden tukeminen inklusiivisen oppilasryhmän silmin. 

Olli, P. & Romppanen, L. (2022). Autismikirjon oppilaan ja luokkatovereiden välisen vuorovaikutuksen rakentuminen tarinankerronnassa.

Pekonen, M. & Hiltunen, S. (2022). Covid-19 pandemian vaikutus autismikirjon nuorten elämään ja hyvinvointiin.

Räty, H. & Lukkari, R. (2022). Autismikirjon oppilaiden vertaisvuorovaikutus luokkatovereiden kanssa yhteisessä tehtävätilanteessa.

Nuojua, J. (2022). Autismikirjon sidosryhmien näkemykset siitä, mitä autismikirjosta pitäisi tutkia

Igo, R. (2022). Autismikirjon oppilaan ja vertaistenvuorovaikutusaloitteet ja responssit ryhmätyöskentelyn vuorovaikutustilanteissa.

Miikkulainen, A. (2022).”Ongelmat ratkaistaan hyvällä yhteistyöllä” Autismikirjon oppilaiden tekemiä huomioita onnistuneista vertaisvuorovaikutustilanteista ja niiden eroavaisuudet neurotyypillisten oppilaiden tekemiin huomioihin.

Saarelainen, H. & Kyllönen, A. (2022) ” Kyl se on ollu just sitä joka kiven kääntämistä, että se työelämä jotenki lähtis sujumaan” Narratiivinen tutkimus autismikirjon aikuisten katkonaisista työelämäpoluista ja niiden merkityksestä

Hirvikoski, Julia (2023).  Autismikirjon aikuisten kokemuksia ammatti- ja koulutusvalintoja heikentäneistä ja edistäneistä tekijöistä siirryttäessä toiselta asteelta kolmannelle asteelle. (luettavissa vain kampuskirjastosta)

Timonen, L. & Udd, H. (2023) ”Mul on jotain sellasta annettavaa mitä kellään muulla ei ole”: Autismikirjon aikuisten kerronnallinen neuvottelu hyvästä työntekijyydestä

Pulkkinen, H. (2023) Autismikirjon aikuisten elämänkulut ja työurien katkonaisuus.

Hankkeessa on tekeillä seitsemän pro gradu -tutkielmaa erityispedagogiikan ja yksi psykologian alalta. Tekeillä olevat pro gradu -tutkielmien aiheita ovat muun muassa:

  • covid-19 pandemian vaikutus autismikirjon nuorten ruutuaikaan
  • autismikirjon diagnoosin saamisen merkitys elämänkulussa
  • toisten auttaminen autismikirjon oppilaiden ja vertaisten yhteisen tarinan rakentamisessa
  • autismikirjon oppilaan keinot ylläpitää vuorovaikutusta pelitilanteessa vertaisten kanssa