Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytteet

Väitöskirjat:

Kämäräinen, A. (2021). Oppilaskeskeisten matematiikan oppituntien sosiaalisen arkkitehtuurin rakentuminen. Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education, Humanities, and Theology; 165. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/24504?locale-attribute=fi

Hankkeessa on tekeillä kaksi väitöskirjaa. Väitöskirjoista toinen on psykologian alalta liittyen autismikirjon lasten sosiaalisiin aloitteisiin, joihin vuorovaikutuskumppani ei vastaa. Väitöskirjan tekijä on Anni Kilpiä (anni.kilpia@uef.fi). Toinen väitöskirja on erityispedagogiikan alalta liittyen autismikirjon oppilaiden ja heidän vertaistensa vuorovaikutukseen inklusiivisissa luokissa. Väitöskirjan tekijä Enni Herttuainen (enni.herttuainen@uef.fi).

Pro gradu -tutkielmat:

Huotari, H. (2021). Autismikirjon aikuisten kouluaikaiset kokemukset vuorovaikutuksesta opettajan kanssa.

Saarni, S. & Kaltiola, R. (2021). “Tietyl taval piti olla kavereita ja oletettiin et on kavereita, et sen takii koitti olla kaveri” Autismikirjon aikuisten kouluaikaiset kokemukset vuorovaikutuksesta vertaisten kanssa.

Jalkanen, M. 2022. Autismikirjon lapsen ja vertaisten onnistuneet vuorovaikutustilanteet. 

Karsikas, V. 2022. Autismikirjon naisten kokemuksia työelämästä ja sen ihmissuhteista. 

Koski-Tuuri, R. 2022. ”Kaikki tekkee ja puhhuu” onnistuneet vertaisvuorovaikutustilanteet ja niiden tukeminen inklusiivisen oppilasryhmän silmin. 

Olli, P. & Romppanen, L. 2022. Autismikirjon oppilaan ja luokkatovereiden välisen vuorovaikutuksen rakentuminen tarinankerronnassa.

Pekonen, M. & Hiltunen, S. 2022. Covid-19 pandemian vaikutus autismikirjon nuorten elämään ja hyvinvointiin.

Räty, Heidi & Lukkari, Roosamari. 2022. Autismikirjon oppilaiden vertaisvuorovaikutus luokkatovereiden kanssa yhteisessä tehtävätilanteessa.

Hankkeessa on tekeillä neljä pro gradu -tutkielmaa erityispedagogiikan alalta liittyen autismikirjon sidosryhmien toivomiin tutkimusaiheisiin, Covid-19 pandemian vaikutuksista autismikirjon nuorten ruutuaikaan, autismikirjon aikuisten peruskoulun jälkeen kokemiin siirtymiin ja niihin saatuun tukeen sekä autismikirjon aikuisten siirtymiin ja katkoksiin työpolulla sekä niiden merkitykseen itselle.