Siirry suoraan sisältöön
Home » Opinnäytteet

Opinnäytteet

Väitöskirjat:

Kämäräinen, A. (2021). Oppilaskeskeisten matematiikan oppituntien sosiaalisen arkkitehtuurin rakentuminen. Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education, Humanities, and Theology; 165. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/24504?locale-attribute=fi

Hankkeessa on tekeillä kaksi väitöskirjaa. Väitöskirjoista toinen on psykologian alalta liittyen autismikirjon lasten sosiaalisiin aloitteisiin, joihin vuorovaikutuskumppani ei vastaa. Väitöskirjan tekijä on Anni Kilpiä (anni.kilpia@uef.fi). Toinen väitöskirja on erityispedagogiikan alalta liittyen autismikirjon oppilaiden ja heidän vertaistensa vuorovaikutukseen inklusiivisissa luokissa. Väitöskirjan tekijä Enni Herttuainen (enni.herttuainen@uef.fi).

Pro gradu -tutkielmat:

Huotari, H. (2021). Autismikirjon aikuisten kouluaikaiset kokemukset vuorovaikutuksesta opettajan kanssa.

Saarni, S. & Kaltiola, R. (2021). “Tietyl taval piti olla kavereita ja oletettiin et on kavereita, et sen takii koitti olla kaveri” Autismikirjon aikuisten kouluaikaiset kokemukset vuorovaikutuksesta vertaisten kanssa.

Jalkanen, M. (2022). Autismikirjon lapsen ja vertaisten onnistuneet vuorovaikutustilanteet. 

Karsikas, V. (2022). Autismikirjon naisten kokemuksia työelämästä ja sen ihmissuhteista. 

Koski-Tuuri, R. (2022). ”Kaikki tekkee ja puhhuu” onnistuneet vertaisvuorovaikutustilanteet ja niiden tukeminen inklusiivisen oppilasryhmän silmin. 

Olli, P. & Romppanen, L. (2022). Autismikirjon oppilaan ja luokkatovereiden välisen vuorovaikutuksen rakentuminen tarinankerronnassa.

Pekonen, M. & Hiltunen, S. (2022). Covid-19 pandemian vaikutus autismikirjon nuorten elämään ja hyvinvointiin.

Räty, H. & Lukkari, R. (2022). Autismikirjon oppilaiden vertaisvuorovaikutus luokkatovereiden kanssa yhteisessä tehtävätilanteessa.

Nuojua, J. (2022). Autismikirjon sidosryhmien näkemykset siitä, mitä autismikirjosta pitäisi tutkia

Igo, R. (2022). Autismikirjon oppilaan ja vertaistenvuorovaikutusaloitteet ja responssit ryhmätyöskentelyn vuorovaikutustilanteissa.

Miikkulainen, A. (2022).”Ongelmat ratkaistaan hyvällä yhteistyöllä” Autismikirjon oppilaiden tekemiä huomioita onnistuneista vertaisvuorovaikutustilanteista ja niiden eroavaisuudet neurotyypillisten oppilaiden tekemiin huomioihin.

Hankkeessa on tekeillä seitsemän pro gradu -tutkielmaa erityispedagogiikan ja kaksi psykologian alalta. Tekeillä olevat pro gradu -tutkielmien aiheita ovat:

  • covid-19 pandemian vaikutus autismikirjon nuorten ruutuaikaan
  • siirtymä peruskoulusta toiselle asteelle ja siirtymässä saatu tuki autismikirjon aikuisten kokemana
  • siirtymä toiselta asteelta kolmannelle ja siirtymässä saatu tuki autismikirjon aikuisten kokemana
  • siirtymät ja katkokset autismikirjon aikuisten työpolulla sekä niiden merkitykseen itselle
  • hyvin katkonaisen työelämäpolun omaavien autismikirjon aikuisten elämänkulut
  • autismikirjon diagnoosin saamisen merkitys elämänkulussa
  • poikkeavan identiteetin rakentaminen haastattelupuheessa
  • toisten auttaminen autismikirjon oppilaiden ja vertaisten yhteisen tarinan rakentamisessa
  • autismikirjon oppilaan keinot ylläpitää vuorovaikutusta pelitilanteessa vertaisten kanssa