Haastattelu- ja kirjoitelmatutkimus elämänkulusta

Autismikirjon henkilöiden peruskouluaikaiset muistot sekä koulutus ja työpolut 

Itä-Suomen yliopiston koordinoimassa ja Suomen Akatemian rahoittamassa PEICAS-tutkimushankkeessa tehdään autismikirjon aikuisten elämänkulkua tarkastelevaa tutkimusta. Haastattelimme keväällä 2021 kahtakymmentäkahta autismikirjon aikuista heidän kouluaikaisista muistoistaan sekä koulutus- ja työelämäpoluistaan sekä saimme myös yksitoista kirjoitelmaa samasta aiheesta.

Aineistoon pohjautuvia ensimmäisiä tuloksia on esitelty erityispedagogiikan tutkimusta esittelevässä avoimesti saatavilla olevassa E-Erika -lehdessä. Vertaisvuorovaikutukseen vaikuttaneista tekijöistä sekä vertaisvuorovaikutuskokemusten vaikutuksesta myöhempään elämään on tekeillä kaksi tieteellistä artikkelia. Lisäksi aineistosta on tähän mennessä tehty kolme ja tekeillä on kuusi pro gradu tutkielmaa erityispedagogiikan ja psykologian aloilta.

Tieteelliset artikkelit:

Kämäräinen, A., Kilpiä, A. & Kärnä, E. 2022. Ymmärrystä, yksilöllisyyttä ja yksiselitteisyyttä – autismikirjon oppilaan sosiaalisen osallistumisen ja vuorovaikutuksen tukeminen. E-Erika 2(2022), 27-34.

Pro gradu tutkielmat:

Huotari, H. (2021). Autismikirjon aikuisten kouluaikaiset kokemukset vuorovaikutuksesta opettajan kanssa.

Saarni, S. & Kaltiola, R. (2021). “Tietyl taval piti olla kavereita ja oletettiin et on kavereita, et sen takii koitti olla kaveri” Autismikirjon aikuisten kouluaikaiset kokemukset vuorovaikutuksesta vertaisten kanssa.

Karsikas, V. (2022). Autismikirjon naisten kokemuksia työelämästä ja sen ihmissuhteista. (luettavissa vain kampuskirjastossa)

Saarelainen, H. & Kyllönen, A. (2022) ” Kyl se on ollu just sitä joka kiven kääntämistä, että se työelämä jotenki lähtis sujumaan” Narratiivinen tutkimus autismikirjon aikuisten katkonaisista työelämäpoluista ja niiden merkityksestä

Hirvikoski, Julia (2023).  Autismikirjon aikuisten kokemuksia ammatti- ja koulutusvalintoja heikentäneistä ja edistäneistä tekijöistä siirryttäessä toiselta asteelta kolmannelle asteelle. (luettavissa vain kampuskirjastossa)

Timonen, L. & Udd, H. (2023) ”Mul on jotain sellasta annettavaa mitä kellään muulla ei ole”: Autismikirjon aikuisten kerronnallinen neuvottelu hyvästä työntekijyydestä

Pulkkinen, H. (2023) Autismikirjon aikuisten elämänkulut ja työurien katkonaisuus.