Haastattelurunko haastateltavalle

PEICAS – elämänkulku

Haastattelu: Autismikirjon henkilöiden peruskouluaikaiset muistot sekä koulutus- ja työpolut

HAASTATTELURUNKO

Tämä runko on osallistujille, jotka ovat ilmoittaneet osallistuvansa laajaan haastatteluun. Haastattelun ensimmäisen
vaihe voidaan päättää haastattelutilanteen mukaan sopivaan kohtaan (esim. osion neljä jälkeen).

1. HAASTATTELUN ALOITUS
– Kerrotaan lyhyesti haastattelun luonteesta ja sisällöistä
– Kerrataan ajankäyttöön, tallentamiseen yms. liittyvät käytännön asiat
– Kerrataan haastattelun luottamuksellisuuteen, henkilötietojen käsittelyyn ja haastatteluaineiston
käsittelyyn sekä jatkokäyttöön liittyvät seikat

2. PERUSKOULUAIKA
Siirrytään nyt keskustelemaan kouluaikaisista muistoistasi. Kerro ensin, oletko käynyt kansakoulun ja kansalaiskoulun
tai oppikoulun, vai peruskoulun ala-asteen ja yläasteen. Käytän sitten jatkossa oikeaa käsitettä.
Muistele hetki yleisesti aikaa, kun kävit koulua. Mitä sinulle tulee mieleen ensimmäisenä, kun muistelet
kouluaikaasi?

2.1 Luokkayhteisö
– Kuinka monessa eri luokassa eli opetusryhmässä olit kouluaikanasi?
– Minkä verran luokissa oli oppilaita?
– Miltä luokassa/luokissa oleminen ja opiskeleminen tuntui?
– Miten toimit osana luokkaasi koulupäivien aikana?
– Koitko, että sinulta oli luokassa jonkinlainen rooli, johon liittyvät odotukset olisivat ohjanneet toimintaasi?
Jos, niin millainen?

2.2 Vertaisvuorovaikutus ja suhteet peruskoulussa
– Kerro suhteista oppilastovereihisi koulussa.
– Minkälaisena koit yhdessä työskentelyn ja kanssakäymisen oppilastoveriesi kanssa.
– Muistuuko mieleesi tilanteita, joissa yhdessä toimiminen tai työskentely oli erityisen mieluisaa?
Entä tilanteita, joissa yhdessä olo, toimiminen tai työskentely oli vähemmän mieluisaa? Kerro näistä
kokemuksista.
– Oliko sinulla kavereita tai ystäviä omalta luokaltasi tai muilta luokka-asteilta? Kuvaile kouluaikaisista
kaveri- tai ystävyyssuhteistasi.

2.3 Vuorovaikutus opettajien kanssa
– Millaisia opettajia sinulla oli koulussa?
– Onko joku opettaja, joka on jäänyt erityisesti mieleen? Miksi hän on jäänyt sinulle mieleen?
– Minkälaisena koit yhdessä työskentelyn ja kanssakäymisen opettajiesi kanssa.
– Oliko sinulla opettajia, joiden kanssa tulit erityisen hyvin toimeen? Entä opettajia, joiden kanssa tulit
erityisen huonosti toimeen?
– Millaisia opetustapoja opettajat käyttivät?
– Muistatko tilanteita, joissa opettaja olisi tukenut oppitunneilla tai välitunneilla
− hyvän ilmapiirin muodostumista?
− oppilaiden välistä vuorovaikutusta?
− sinun osallistumistasi yhteiseen toimintaan?
– Kerro joku erityisen mukava muisto opettajan kanssa toimimisesta. Mikä siitä teki erityisen mukavan?

2.4 VÄLIYHTEENVETO: peruskouluajan merkitys itselle
– Miten ajattelet kertomiesi kouluaikaisten kokemusten vaikuttaneen elämääsi?
– Onko kouluajalle antamasi arvo tai merkitys muuttunut elämän aikana? Millä tavalla?
– Millaista arvoa annat kouluaikaisille ihmissuhteille elämässäsi? Mikä niiden merkitys on sinulle?
– Miten ajattelet kouluaikaisten kokemusten vaikuttavan siihen, minkälaisessa elämäntilanteessa olet
nyt?
– Kun nyt muistelet omia kouluaikojasi, millä tavoin opettajat olisivat mielestäsi voineet tukea sinun
osallistumistasi oppitunneilla? Entä välitunneilla?

3. NYKYINEN ELÄMÄNKENTTÄ
Tarkastellaan nyt lähemmin eri elämänalueita ja sitä, miten ne ovat muodostuneet elämäsi varrella.
Kuvitellaan, että elämä on kuin kartta, joka koostuu monista erilaisista ja erikokoisista osista. Osat voivat
olla elämän eri osa-alueita, asioita, ihmisiä jne., jotka tuntuvat elämässä keskeisiltä ja tärkeiltä. Millaisista
kartan osa-alueista sinun elämäsi koostuu TÄLLÄ HETKELLÄ?
Voit muokata valmista karttapohjaa poistamalla sellaisia osa-alueita, jotka eivät elämääsi kuulu ja lisäämällä
tyhjiin kohtiin sinulle tärkeitä elämän osa-alueita. Voit myös piirtää täysin oman ja erilaisenkin kartan, mallikartta
on vain esimerkki.


– Kerro vähän enemmän näistä elämäsi eri osa-alueista ja niiden kunkin merkityksestä elämässäsi
tässä ja nyt?
– Onko jokin elämän osa-alue, joka olisi ollut tässä mukana aiemmin, mutta ei ole siinä enää? Mitkä
asiat ovat jo taakse jätettyä elämää?
– Entä puuttuuko tästä jokin sellainen elämän osa-alue, jonka haluaisit olevan kartassa? Mikä?
– Mikä näistä elämäsi osa-alueista on sinulle nyt kaikkein tärkein? Entä onko jollain osa-alueella tällä
hetkellä vähemmän merkitystä? Millä?
– Onko jokin elämän osa-alue mielestäsi liian hallitsevassa asemassa nykyisessä elämäntilanteessa?
Miksi? Mitä ajattelet siitä, että tämä osa-alue on hallitseva?
– Onko jokin elämän osa-alue liian vähäisessä asemassa? Miksi?
– Millaisia asioita toivoisit elämässäsi olevan lähi- tai kaukaisemmassa tulevaisuudessa – sellaisia, joiden
suuntaan haluaisit edetä tai joiden osuutta omassa elämässä tahtoisit vahvistaa?

4. KOULUTUKSEEN JA TYÖELÄMÄÄN SIIRTYMINEN
Tarkastelemme nyt lähemmin työhön ja työelämään liittyviä kokemuksiasi ja sitä, miten ne ovat muodostuneet
elämäsi varrella. Aloitettaan muistelemalla aikoja, kun pääsit peruskoulusta ja siirryit opiskelemaan tai
työelämään. Sen jälkeen puhumme viimeisimmästä/ nykyisestä työstäsi ja siitä, miten olet päätynyt siihen.

4.1 Peruskoulun jälkeinen opiskelu ja/tai työ
Muistele hetki sitä aikaa, kun olit juuri päättämässä peruskoulua eli siirtymässä pois yläasteelta.
– Kerro tästä elämänvaiheesta enemmän. Millaista elämäsi oli tuolloin?
– Minne menit peruskoulun jälkeen?
– Mitkä asiat olivat mielestäsi yhteydessä siihen, että päädyit peruskoulun jälkeen juuri äsken kertomaasi
elämäntilanteeseen?
– Oliko mielessäsi muita polkuja? Millaisia? Miksi muut polut jäivät sivuun?

4.2 Peruskoulun päättäminen ja ammatinvalinta
– Kerro ammatinvalintaan liittyvistä pohdinnoistasi nuoruudessa. Millaisia ajatuksia tai suunnitelmia
sinulla oli koulutuksen ja ammatin suhteen nuorena?
– Miten arvelet omien ominaisuuksiesi (esim. kyvyt, persoonallisuus, koulukokemukset) liittyneen
koulutusta ja ammattia koskeviin ajatuksiisi ja suunnitelmiisi?
– Pohditko ammattiin ja työhön liittyviä kysymyksiä joidenkin toisten ihmisten, esim. omien vanhempiesi,
ystäviesi tai seurustelukumppanisi kanssa? Jos, niin kenen?
– Pohditko ammattiin liittyviä kysymyksiä joidenkin koulun henkilökuntaan kuuluvien henkilöiden tai
muiden ammattilaisten, esim. opettajan, opinto-ohjaajan, oppilashuollon ammattilaisten, terveydenhoitajan
tai psykologin kanssa? Jos, niin kenen?
– Oliko näistä pohdinnoista sinulle hyötyä tai haittaa? Jos, niin millaista?

4.3 Ammattiin/tutkintoon liittyvä opiskelu ja käsitys omasta kyvykkyydestä
Muistele vielä myöhempiä ammattiin/tutkintoon liittyviä opintojasi (opiskelu lukion, ammattikoulun, välivuoden,
työn jne. jälkeen esim. ammattikorkeakoulussa, yliopistossa).
– Millaisia muistoja näihin aikoihin liittyy?
– Millaisia muistoja ja kokemuksia sinulla on opiskelupaikkoihin hakeutumisesta ja niihin liittyvistä
haku- ja valintatilanteista?
– Millainen opiskeluyhteisö opiskelupaikassasi oli?
– Kerro suhteitasi opiskelijatovereihisi.
– Minkälaisena koit yhdessä työskentelyn ja kanssakäymisen opiskelijatovereidesi kanssa?
– Kerro suhteitasi opettajiisi.
– Minkälaisena koit yhdessä työskentelyn ja kanssakäymisen opettajiesi kanssa?
– Kerro joku erityisen mukava muisto opettajan kanssa toimimisesta? Mikä siitä teki erityisen mukavan?

4.4. VÄLIYHTEENVETO: Opiskelun ja koulutuksen merkitys itselle
Pyydän sinua nyt ennen seuraavaan teemaan siirtymistä pohtimaan vähän laajempia kysymyksiä, jotka liittyvät
siihen mitä ylipäätään ajattelet opiskelusta ja koulutuksesta omassa elämässäsi.
– Miten koet opiskelujen/sen, ettet ole opiskellut/olet opiskellut vähän, vaikuttaneen siihen, millainen
elämänpolustasi on tullut?
– Millaista arvoa annat koulutukselle omassa elämässäsi? Mikä sen merkitys on sinulle?
– Onko koulutukselle antamasi arvo tai merkitys muuttunut elämän mittaan? Millä tavalla?
– Millaista merkitystä näet koulujen henkilökunnalla (esimerkiksi opettajilla ja opinto-ohjaajilla) olleen,
sille miten koulutuspolkusi on kulkenut? Entä opiskelutovereilla?
– Millaista arvoa annat opiskeluaikaisille ihmissuhteille elämässäsi? Mikä niiden merkitys on sinulle?

5 NYKYINEN/VIIMEISIN TYÖ & TYÖELÄMÄPOLKU
5.1. Viimeisin työ ja polku siihen (eli tässä sovelletaan kysymyksiä sen mukaan, onko haastateltava
tällä hetkellä työelämässä vai esim. sairauslomalla, eläkkeellä jne.)
– Kerro viimeisimmästä työpaikastasi, ammatista ja työstä, jossa toimit. Kerro ensin, miten/millaisten
vaiheiden kautta päädyit tähän työhön?
– Mitkä asiat mielestäsi ovat olleet yhteydessä siihen, että polkusi työelämässä on ollut sellainen kuin
kuvailit?
– Millaista työsi on/oli luonteeltaan?
– Millainen työntekijä luonnehtisit olevasi/olet ollut?
– Oletko kokenut työssäsi ja työelämässä tyytyväisyyden tunteita ja onnistumisen kokemuksia?
Voitko kertoa tarkemmin joitakin muistoja tai esimerkkejä?
– Entä oletko tyytymätön tai pettynyt johonkin työssäsi ja työelämässä?
– Onko sinulla ollut työssäsi vaikeita/haasteellisia kokemuksia, tapahtumia tai tilanteita? Voitko kertoa
tarkemmin joitakin muistoja tai esimerkkejä?
– Millainen työyhteisö työpaikassasi oli?
– Keiden kanssa työskentelit päivittäin? Minkälaisena koit yhdessä työskentelyn ja kanssakäymisen
näiden ihmisten kanssa?

5.2. Työelämäpolun katkokset, siirtymät ja käännekohdat
– Onko työpolullasi ollut joitakin katkoksia tai suunnanmuutoksia? Voisitko kertoa tarkemmin katkoskohdista,
joita olet kokenut työelämässä.
– Näyttäytyvätkö jotkin työelämässä kokemasi katkokset ja suunnanmuutokset tavalla tai toisella
käännekohtina? Kerro tarkemmin näistä käännekohdista.
– Entä koetko työpolullasi olleen jonkinlaista jatkumoa/yhtenäistä linjaa/”juonta”? Jos, niin millainen?
– Mitä ajattelet ylipäätään nykyajan työelämästä?
– Onko työelämä mielestäsi muuttunut sinä aikana, kun olet ollut siinä mukana (tai poissa siitä)?
Millä tavoin?
– Onko työelämän muutos koskettanut sinua ja/tai läheisiäsi? Millä tavalla?

5.3. VÄLIYHTEENVETO: Työpolun ja sen katkosten ja siirtymien pohdintaa
– Jos ajattelet työpolkusi katkoksia ja suunnanmuutoksia nykyhetken näkökulmasta, millaisena näet
niiden merkityksen itsellesi? Esimerkiksi:
• Millaisia oppimiskokemuksia niihin liittyy?
• Millä tavalla ne ovat muovanneet omaa ajatteluasi, arvojasi, asenteitasi, toimintaasi?
• Millä tavalla ne ovat muovanneet sitä, millainen ihminen olet ja miten näet itsesi?
• Mikä on työn asema ja merkitys elämäsi kokonaisuudessa nyt ja lähitulevaisuudessa (vrt. alun
elämänkenttä)?
• Onko työn asema ja merkitys muuttunut suhteessa aikaisempaan elämänhistoriaasi? Jos, niin
miten?
• Millainen toivoisit työn aseman ja merkityksen olevan jatkossa?

6. MUUT TÄRKEÄT ELÄMÄNALUEET JA ELÄMÄNKULUN MUOVAAJAT
Poimitaan joustavasti tarkasteluun alun elämänkentän hahmottelun perusteella.

6.1. Työ, perhe-elämä ja muut merkittävät ihmissuhteet
– Jos mietit nykyistä elämäntilannettasi, millä tavoin perhe-elämäsi/läheiset ihmissuhteet asiat ja tapahtumat
näkyvät/tuntuvat työssäsi?
– Entä millä tavalla työsi tapahtumat näkyvät/tuntuvat läheisissä perhe-elämässäsi/ihmissuhteissasi?
– Kun muistelet aikaisempia elämänvaiheitasi, millä tavalla työelämä on vaikuttanut perhe-elämääsi/
perheeseesi/ihmissuhteisiisi?
– Entä millä tavalla perhe-elämä on vaikuttanut työhösi?
– Olemme puhuneet perhe-elämästä ja työstä. Kerro muista ihmissuhteistasi, porukoista tai ryhmistä,
jotka ovat olleet tärkeitä tai merkityksellisiä työsi ja työpolkusi kannalta.

6.2. Työ, terveys ja hyvinvointi
– Millainen merkitys fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvillä asioilla on elämässäsi nyt?
– Millainen merkitys henkiseen jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvillä asioilla on elämässäsi nyt?
– Onko opiskelu- ja työpolullasi ollut aikoja tai vaiheita, jolloin olisit joutunut erityisesti miettimään
terveyteesi ja hyvinvointiisi liittyviä asioita? Kerro enemmän tällaista vaiheista ja kokemuksista.

6.3. Yhteiskunnalliset merkitykset
– Mitkä asiat ympäröivässä yhteiskunnassa ja sen vallitsevissa ihanteissa ovat mielestäsi vaikuttaneet
eniten työelämäsi kulkuun? Kerro jokin esimerkki, miten tämä on näkynyt/tullut esille.
– Onko näissä tapahtunut muutosta elämän varrella? Millaista?

6.4. Sosiaaliset erot
– Koetko ikäsi liittyneen jotenkin kokemuksiisi työssä ja työelämän eri vaiheissa? Jos, niin miten?
– Koetko sukupuolesi liittyneen jotenkin kokemuksiisi työssä ja työelämän eri vaiheissa? Jos, niin miten?
– Millaisesta perheestä ja taustasta tulet? Koetko sen liittyneen jotenkin kokemuksiisi työssä ja työelämän
eri vaiheissa? Jos, niin miten?
– Onko jokin muu tekijä tai ominaisuutesi vaikuttanut kokemuksiisi työssä ja työelämän eri vaiheissa?
Jos, niin miten olet kokenut sen vaikuttavan?

7. OMAN TYÖELÄMÄPOLUN ARVIOINTI JA TULEVAISUUS
– Miten työelämäpolkusi on mielestäsi kaiken kaikkiaan kulkenut?
– Minkä asioiden näet kaikkein eniten muovanneen työpolkusi tapahtumia ja kulkua?
– Kerroit haastattelun alussa peruskouluaikaisista kokemuksistasi ja muistoista. Koetko näiden muovanneen
työpolkuasi?
– Palataan vielä hetkeksi tämän haastattelun alussa tekemääsi piirrokseen. Millainen on näiden elämäsi
eri osa-alueiden merkitys sinulle elämänvaiheessa, jota nyt elät?
– Miltä tulevaisuus näyttää työn ja työelämän näkökulmasta?
– Miltä tulevaisuus näyttää muun elämän kuin työn näkökulmasta, jos ajattelet elämänkokonaisuutta
(perhe-elämä jne.)?
– Jos kuvittelet elämääsi vaikkapa vuoden kuluttua, millaisena näet tilanteesi silloin työn ja muun elämän
kannalta;
o Mitä tavoittelet?
o Mitä pelkäät?
o Mitä odotat, toivot?

8. HAASTATTELUN PÄÄTTÄMINEN
Olemme puhuneet monenlaisista elämääsi ja sen eri vaiheisiin liittyvistä asioista keskittyen erityisesti polkuusi
ja kokemuksiisi työelämässä. On ollut mielenkiintoista ja tärkeää kuulla tarinaasi.
– Haluatko vielä lopuksi lisätä tai tarkentaa jotakin, josta olemme puhuneet aiemmin?
– Onko jotakin, jota en ole ymmärtänyt kysyä, mutta josta vielä haluaisit kertoa?
– Miltä tämä haastattelu on sinusta kaiken kaikkiaan tuntunut?
– Haluatko kysyä jotakin liittyen siihen, miten tämän jälkeen käsittelen antamaasi haastattelua?